Luật Đường sắt 2017 (sửa đổi) quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước trong hoạt động đường sắt.
Đáng chú ý, Luật Đường sắt (sửa đổi) có chương riêng (Chương XIII) về đường sắt tốc độ cao, trong đó nêu rõ “Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý, bảo trì và khai thác, kinh doanh đường sắt tốc độ cao”. Đây được coi là bước chuẩn bị, tạo hành lang pháp lý quan trọng làm cơ sở để tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư, quản lý, khai thác sau này.
Trong số 403 đại biểu tham gia, có 397 đại biểu tán thành, sáu đại biểu không tán thành.
Luật Đường sắt (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2018.