Chuyển đổi thành công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng

Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
14/01/2016
Nhận huân chương độc lập hạng nhì

Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhì
23/08/2013
Chuyển đổi thành công ty TNHH MTV TTTH Đường sắt Đà Nẵng

Chuyển đổi Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thành Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
29/06/2010
Nhận huân chương độc lập hạng ba


Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương độc lập hạng ba
24/04/2008
Nhận huân chương lao động hạng nhất


Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao Động hạng nhất
19/05/2003
Đổi tên thành công ty TTTH Đường sắt Đà Nẵng


Đổi tên Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng thành công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
20/03/2003
Nhận huân chương lao động hạng nhì


Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao Động hạng nhì
1999
Nhận huân chương lao động hạng ba


Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao Động hạng ba
1997
Đổi tên thành XN TTTH Đường sắt Đà Nẵng


Đổi tên Xí nghiệp Thông tin tín hiệu 3 thành Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
25/11/1989
Đổi tên thành XN TTTH số 3

Đổi tên đoạn Thông tin tín hiệu Đà Nẵng thành Xí nghiệp Thông tin tín hiệu 3
30/11/1983
Nhận huân chương lao động hạng ba


Đoạn Thông tin tín hiệu Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch hội đồng Nhà nước trao tặng huân chương Lao Động hạng ba
1982
Thành lập công ty

Thành lập đoạn Thông tin tín hiệu Đà Nẵng
02/05/1979