HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phí Đình Thái

Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn Ngọc Trãi

Giám đốc công ty

Nguyễn Bảo Anh

Thành viên hội đồng quản trị

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Anh

Phó giám đốc công ty

Nguyễn Mạnh Hải

Phó giám đốc công ty

BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Hải Vân

Trưởng ban kiểm soát

Nguyễn Lâm Tùng

Thành viên

Nguyễn Thị Nguyên Quế

Thành viên