(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Đại Hội Cổ Đông

Quan hệ cổ đông

Trang chủ/ Đại Hội Cổ Đông
Đại Hội Cổ Đông
thumbnail
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 10:51 , 24-04-2019

Công bố thông tin  Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019  Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019  Biên bản kiểm phiếu bầu KSV   

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/4/2019 16:32 , 12-04-2019

Công bố thông tin : Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/4/2019  Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019 

Xem chi tiết

thumbnail
Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ 2019 16:13 , 01-04-2019

QĐ triệu tập họp ĐHĐCĐ 2019  Nội dung họp ĐHĐCĐ 2019 ​ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2019 ​

Xem chi tiết

thumbnail
Nghị quyết ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2018 16:16 , 26-04-2018

Nghị quyết  ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2018 

Xem chi tiết

thumbnail
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 16:16 , 26-04-2018

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

Xem chi tiết

thumbnail
Tài liệu chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 18:50 , 19-04-2018

Tài liệu chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem chi tiết

thumbnail
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2018 (11/4/2018) 17:00 , 11-04-2018

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2018 (11/4/2018)

Xem chi tiết

thumbnail
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 13:47 , 06-07-2017

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông việc ký hợp đồng đặt hàng 10:54 , 16-06-2017

Công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông việc ký hợp đồng đặt hàng 

Xem chi tiết

thumbnail
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng 15:34 , 29-04-2017

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng 

Xem chi tiết

thumbnail
Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng 14:58 , 19-04-2017

Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng 

Xem chi tiết

thumbnail
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 15:12 , 17-04-2017

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 

Xem chi tiết

thumbnail
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 15:07 , 17-04-2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 

Xem chi tiết

thumbnail
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Chính thức) 16:45 , 04-04-2017

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Chính thức) 

Xem chi tiết

thumbnail
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 14:59 , 31-03-2017

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Xem chi tiết

thumbnail
Thông tin tóm tắt Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng 09:45 , 31-10-2016

/public/media/files/Thong%20tin%20tom%20tat%20Cong%20ty.pdf 

Xem chi tiết

thumbnail
Quyết định: Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng 09:43 , 31-10-2016

/public/media/files/Q%C4%90%20chap%20thuan%20dang%20ky%20giao%20dich%20co%20phieu.pdf 

Xem chi tiết

thumbnail
Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung 16:32 , 14-04-2016

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VDS) 

Xem chi tiết

thumbnail
Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng 08:17 , 09-05-2016

Thông báo về việc công bố thông tin trở thành công ty đại chúng 

Xem chi tiết

thumbnail
Đăng ký tham gia sử dụng hệ thống công bố thông tin IDS 08:27 , 09-05-2016

Thông báo về việc đăng ký tham gia sử dụng hệ thống công bố thông tin IDS 

Xem chi tiết

thumbnail
Chấp thuận hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng của UBCKNN 08:37 , 09-05-2016

Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng của UBCKNN 

Xem chi tiết

thumbnail
Thay đổi mô hình hoạt động, giới thiệu chữ ký và thay đổi mẫu dấu công ty 08:37 , 09-01-2016

Thay đổi mô hình hoạt động, giới thiệu chữ ký và thay đổi mẫu dấu công ty 

Xem chi tiết