(0236) 3821 345
Công ty Cổ phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng
Ủy quyền công bố thông tin

Quan hệ cổ đông

Trang chủ/ Ủy quyền công bố thông tin

Ủy quyền công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng cho ông Lê Viết Chiến - Trưởng ban kiểm soát